Privacyverklaring

NNEK houdt zich bezig met vermogensopbouw en het adviseren over beleggen. Voor onze werkzaamheden verwerken wij (persoons)gegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij uw (persoons)gegevens verwerken.

Ons privacy beleid

NNEK respecteert en beschermt uw privacy. Wij vinden het van groot belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die overeenstemt met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de uitvoeringswet van deze verordening nemen wij bij al onze activiteiten in acht.

Dit betekent in ieder geval dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan in deze privacyverklaring beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • altijd vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Door gebruik te maken van onze website of onze diensten gaat u akkoord met deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is steeds te vinden op onze website.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld die binnen NNEK toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.


Wij zijn NNEK, Noordnederlands Effektenkantoor B.V., ook handelend onder de naam Fondsenplatform, statutair gevestigd te Heerenveen, K.R. Poststraat 100-2, 8 441 ER, inschrijving in Groningen KvK 02017874.

Verwerken

Verwerken is een begrip uit de wet. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens noemt bij verwerken: 'het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.'

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bent bij ons of als u contact met ons heeft. Ook als zzp-er of als u een eenmanszaak, vof of maatschap heeft dan wordt u gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Wij hebben persoonsgegevens van iedereen die contact heeft (gehad) met ons. En van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en leveranciers.

Welke (persoons)gegevens van verwerken wij?

 • Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw bedrijf of stichting. Als uw kinderen klant zijn, ook de namen en geboortedata van uw kinderen. En namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf.
 • de gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.
 • uw rol (bijvoorbeeld van gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger of bestuurder).

Daarnaast kunnen wij voor de bovengenoemde doeleinden (persoons)gegevens bewaren:

 • over uw transacties en betalingen om bijvoorbeeld uw betaling of opdracht goed te kunnen uitvoeren.
 • over uw contactgeschiedenis. Zodoende zien we waar we het eerder met u over hebben gehad. Of kunnen wij uw vraag of klacht teruglezen en beantwoorden. De gegevens worden vastgelegd in uw klantdossier.
 • van telefoongesprekken en kunnen deze gesprekken opnemen om terug te luisteren indien nodig.
 • nodig voor veiligheid en het voorkomen en bestrijden van fraude.
 • over uw beleggingsprofiel. Denk aan gegevens over doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring.
 • die als gevoelig worden aangemerkt zoals uw Burgerservicenummer (BSN). Dit doen wij alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • over uw IP-adres. Elke server waar u op inlogt, bijvoorbeeld onze website registreert, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, gegevens over het IP-adres van uw computer, telefoonnummer, besturingssysteem en internet browser die door u gebruikt worden evenals de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die wordt verzonden. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid worden verbeterd. Wij kunnen dergelijke gegevens gebruiken om onze diensten te beheren, bijvoorbeeld ten behoeve van (technische) bedrijfsvoering en ondersteuning bij storingen, en om te zien waar de interesses liggen, zodat wij onze diensten en service nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers. Wij verwerken deze gegevens anoniem.
 • van bedrijven en hun vertegenwoordigers zoals opgenomen in het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het aangaan of de uitvoering van onze overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende dienstverlening.
 • het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • administratieve doeleinden.
 • omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Bescherming van uw (persoons)gegevens

Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens NNEK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • wij hanteren een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • wij gebruiken een virusscanner.
 • wij gebruiken een beveiligde mailomgeving.
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • wij evalueren regelmatig onze maatregelen.

Verstrekken van (persoons)gegevens aan derden

De (persoons)gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden:

 • wij slaan gegevens op onze (virtuele) servers op. Deze servers worden beheerd door Microsoft.
 • wij kunnen gegevens delen met uw financieel adviseur of service provider.
 • wij kunnen gegevens delen met uw geldverstrekker.
 • wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
 • wij gebruiken Mailchimp voor het versturen van bijvoorbeeld nieuwsberichten.

Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Van deze partijen zijn Google en Mailchimp gevestigd buiten de EU.

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten NNEK zonder uw uitdrukkelijke toestemming tenzij dit vereist wordt vanuit wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld:

 • opgave aan de Belastingdienst.
 • het uitvoeren van de overeenkomst.
 • het bewaken van de integriteit van het financiële stelsel, bijvoorbeeld in het kader van bestrijding van witwassen of terrorisme.
 • het voorkomen of bestrijden van misbruik of fraude, bijvoorbeeld aangifte of het opvragen van (persoons)gegevens door justitie in het kader van een onderzoek.
 • de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.
 • De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) die toezicht houden op de financiële sector en dus ook op ons.

Bewaartermijnen

We bewaren de bovengenoemde gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Alle gegevens bewaren wij in ieder geval zolang als u klant bent bij NNEK en met inachtneming van onze bewaartermijn na opzegging.

Uw rechten

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, een en ander met inachtneming van de daarvoor gestelde doelen en bewaartermijnen. U dient zich te realiseren dat dit kan betekenen dat wij onze dienstverlening in dat geval niet meer voor u kunnen uitoefenen. Wel neemt NNEK de (al dan niet wettelijk bepaalde) bewaartermijnen hierbij in acht.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens, de manier waarop wij daarmee omgaan of over deze Privacyverklaring? Dan kunt u uw brief sturen naar:

NNEK
Antwoordnummer 1097

8440 VB Heerenveen

 

of per e-mail naar [email protected]

 

Vermeldt u daarbij graag uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en het nummer van uw beleggingsrekening. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan beantwoording van uw vragen.


Mocht u ontevreden zijn over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of hoe wij op uw privacy gerelateerde vragen reageren, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.